بتاسهم
1400/03/04
11:53
#ورنا در اردیبهشت به سود 128 میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا اردیبهشت ۱,۴۳۸,۲۶۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است

#ورنا در اردیبهشت به سود ۱۲۸ میلیارد ریالی در فروش سرمایه گذاری ها رسیده است .تا اردیبهشت ۱,۴۳۸,۲۶۳ میلیون ریال سود مجمع محقق کرده است


انتهای خبر

0
0