بورس۲۴
1403/04/20
20:06
شفاف سازی "مبین" در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت مبین انرژی خلیج فارس در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مبین انرژی خلیج فارس در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ توضیحاتی ارائه نمود.


این شرکت در خصوص طرح شکایت از سوی یکی از شرکت های مصرف کننده یوتیلیتی به طرفیت شورای رقابت بیان داشت: هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۰۰۲۱ مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۰۱ اقدام به صدور دستور موقت دائر بر توقف موقت اجزای مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت در بازه زمانی ۱۴۰۱.۰۱.۰۱ تا ۱۴۰۲.۰۸.۳۰ نموده است .


با توجه به اینکه مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت مبنای صورت قیمت های موضوع نامه شماره ۱-۱۰۰/۱۱۸۷ م ص پ مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بوده و نیز با عنایت به اینکه تا تاریخ حاضر از سوی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نسبت به اصل شکایت مطروحه رسیدگی انجام نشده و تصمیمی نفیا یا اثباتا اتخاذ نشده است، و صرفنظر از اینکه شرکت مبین انرژی خلیج فارس مستقیما طرف شکایت فوق نمی باشد، موکدا ضروری است که کلیه سهامداران این شرکت، سرمایه گذاران و کلیه فعالات بازار بورس و سرمایه در تحلیل ها و تصمیمات مالی و سرمایه گذاری خود این امر را در نظر داشته باشند که درآمد و سود شناسایی شده در صورت های مالی حسابرسی نشده این شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲.۱۲.۲۹ منوط به رسیدگی ماهوی از سوی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در مورد شکایت و رد شکایت مطورحه می باشد و در غیر اینصورت و ابطال مصوبه شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، باید تعدیل لازم در حساب های مربوطه اعمال گردد.شایان ذکر است آثار مالی احتمالی این تعدیل در بازه زمانی ۱۴۰۱.۰۱.۰۱ تا ۱۴۰۲.۰۸.۳۰ جمعا می تواند تا ۸۳۳۸۷ میلیارد ریال (اثر کاهشی سود) باشد.

مبینمم
انتهای خبر

0
0