بتاسهم
1400/03/04
07:52
#شفارس سال مالی را با فروش 295 میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت 444 میلیارد ریال فروش داشت 2 ماهه 740 میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل 266 م...

#شفارس سال مالی را با فروش ۲۹۵ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۴۴۴ میلیارد ریال فروش داشت ۲ ماهه ۷۴۰ میلیارد ریال بوده و مدت مشابه قبل ۲۶۶ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0