بتاسهم
1400/03/04
12:31
#شصدف در فروردین 865 میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت 696 میلیارد ریال فروش داشته است .2 ماهه 1561 میلیارد ریال است مدت مشابه 865 میلیارد ری...

#شصدف در فروردین ۸۶۵ میلیارد ریال فروش داشته و اردیبهشت ۶۹۶ میلیارد ریال فروش داشته است .۲ ماهه ۱۵۶۱ میلیارد ریال است


مدت مشابه ۸۶۵ میلیارد ریال شده است .انتهای خبر

0
0