بورس۲۴
1400/10/29
16:45
بیان علت کاهش سود از زبان «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آتیه داده پرداز علت کاهش سود در ۹ ماهه سال جاری علی رغم افزایش درآمد عملیاتی را ناشی از شرایط نامساعد بازار سرمایه و سیاست شرکت مبنی بر نگهداری مبلغ سرمایه گذاری شده در قالب پرتفوی فعالی دانست.

بیان علت کاهش سود از زبان «اپرداز»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آتیه داده پرداز علت کاهش سود در ۹ ماهه سال جاری علی رغم افزایش درآمد عملیاتی را ناشی از شرایط نامساعد بازار سرمایه و سیاست شرکت مبنی بر نگهداری مبلغ سرمایه گذاری شده در قالب پرتفوی فعالی دانست.

اپرداز
انتهای خبر

0
0