بتاسهم
1401/03/05
14:43
#دسبحان سهمی که فروردین با فروش 508 میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت 556 میلیارد ریال بود و 2 ماهه 1064 میلیارد ریال بود ه مدت مشابه قبل 1024 ...

#دسبحان سهمی که فروردین با فروش ۵۰۸ میلیارد ریالی مواجه بود و اردیبهشت ۵۵۶ میلیارد ریال بود و ۲ ماهه ۱۰۶۴ میلیارد ریال بود ه مدت مشابه قبل ۱۰۲۴ میلیارد ریال بود .


انتهای خبر

0
0