بورس۲۴
1401/02/24
09:54
توضیحات «خبازرس» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود علت افزایش سود در دوره اخیر ناشی از پایان یافتن پروژه زیان ده gopc می باشد.

توضیحات «خبازرس» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران اعلام نمود علت افزایش سود در دوره اخیر ناشی از پایان یافتن پروژه زیان ده gopc می باشد.


در بخری از پروژه ها، درآمدهای شرکت با توجه به تعدیلات صورت گرفته افزایش داشته که منجر به بهبود سود عملیاتی شده است.


خبازرس
انتهای خبر

0
0