نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1400/03/04
10:27
#شپنا مجدد خرید زدیم میگن شارپی میخان ببرن بالا

#شپنا مجدد خرید زدیم میگن شارپی میخان ببرن بالا


انتهای خبر

0
0