نوآوران امین
1399/03/10
10:44
#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای #دوره_12_ماهه #وکاسپین_1397 اعتباری کاسپین(#وکاسپین) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشد...

#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای


#دوره_۱۲_ماهه


#وکاسپین_۱۳۹۷


اعتباری کاسپین(#وکاسپین)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)


سال مالی منتهی به


۱۳۹۷/۱۲/۲۹


زمان انتشار


۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۰:۴۲:۵۶


✅ افزایش ۵۱ درصدی درآمدهای مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۹۹۲,۸۶۵ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۱۰,۶۵۳ میلیون ریال رسیده است)


✅ افزایش ۸۳ درصدی درآمدهای غیر مشاع ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۷,۱۴۶,۱۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۰۸۰,۸۹۰ میلیون ریال رسیده است)


✅ افزایش ۱۶۶ درصدی جمع درآمدها ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ در مقایسه با دوره مشابه(از مبلغ ۵,۱۱۴,۸۲۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۳,۵۹۹,۵۹۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️افزایش ۷ درصدی زیان خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۷ و تحقق زیان ۵۰۶ ریالی به ازاء هر سهم (از مبلغ -۱۴۱۱۹۸۷ میلیون ریال به مبلغ -۱۵۱۷۲۵۴ میلیون ریال رسیده است)


✅ افزایش ۱۱ درصدی دارایی ها


⏹ افزایش ۱۳ درصدی بدهی ها


⏹ کاهش ۸۳ درصدی حقوق صاحبان سهام (از مبلغ ۱,۸۱۵,۳۲۵ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۷,۳۸۶ میلیون ریال رسیده است)


⏹ نسبت بدهی از ۹۸.۲۱٪ به ۹۹.۷۲٪ افزایش یافته است


⭕️ کاهش ۰ تسهیلات اعطایی دولتی


⭕️ کاهش ۴۶ تسهیلات اعطایی غیر دولتی


⭕️ کاهش ۰ سپرده های دیداری و مشابه


✅ افزایش ۱۷۳ سپرده های پس انداز و مشابه


⭕️ کاهش ۰ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار


⭕️ کاهش ۰ سایر سپرده ها


✅ بازده دارایی ها از -۱.۳۹٪ به -۱.۳۵٪ افزایش یافته است


⭕️ بازده حقوق صاحبان سهام از -۷۷.۷۸٪ به -۴۷۸.۰۵٪ کاهش یافته است


#وکاسپین_۱۲_ماهه


#اطلاعات_و_صورتهای_مالی_میاندوره_ای_وکاسپینبه منظور تحلیل هوشمند اطلاعات کدال به کانال زیر مراجعه نمایید:


http://www.codal.ir/DownloadFile.aspx?hs=۳gsf۲۸۵Uy۵mnALIQXKdGDg٪۳d٪۳d&ft=۱۰۰۵&let=۶


انتهای خبر

0
0