محسن حسنلو
1399/10/07
10:22
#شبریز 💢 پالایش نفت تبریز 💢 آپدیت سهم در کوتاه مدت در حال تشکیل الگویی سر و شانه کف می باشد و با توجه به اصلاح ۴ ماه اخیر کم کم جذابیت نموادر، ب...

#شبریز💢 پالایش نفت تبریز 💢آپدیتسهم در کوتاه مدت در حال تشکیل الگویی سر و شانه کف می باشد و با توجه به اصلاح ۴ ماه اخیر کم کم جذابیت نموادر، برای خرید های میان مدتی پیدا می کند@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0