بتاسهم
1400/03/04
14:09
#خودرو فروردین بهتری داشت و 44731 میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت به 21482 میلیرد ریال رسیده جمعا 2 ماهه 66214 میلیارد ریال است

#خودرو فروردین بهتری داشت و ۴۴۷۳۱ میلیارد ریال فروش داشت اردیبهشت به ۲۱۴۸۲ میلیرد ریال رسیده جمعا ۲ ماهه ۶۶۲۱۴ میلیارد ریال است


انتهای خبر

0
0