بتاسهم
1400/03/04
09:24
#هجرت در فروردین با فروش 3528 میلیارد ریالی مواجه شده و اردیبهشت 4585 میلیارد ریال بود 2 ماهه به 8113 میلیاردریال رسیده کل سال قبل این عدد 36...

#هجرت در فروردین با فروش ۳۵۲۸ میلیارد ریالی مواجه شده و اردیبهشت ۴۵۸۵ میلیارد ریال بود ۲ ماهه به ۸۱۱۳ میلیاردریال رسیده


کل سال قبل این عدد ۳۶۶۴۳ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0