کدال۳۶۰
1399/08/25
14:00
#غشان آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان - نماد: غشان با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-...

#غشان


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان - نماد: غشانبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۹۹A-۰۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۷۴,۰۴۵ میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ ۱۳۷۴۰۴۵ میلیون ریال و ) در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۴:۰۰:۵۹ (۶۹۲۰۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0