بورس۲۴
1400/10/26
18:06
عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده «برکت»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ شرکت گروه دارویی برکت صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری حسابرسی شده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت برای هر سهم ۱۶ ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد کاهش ۲۱ درصدی داشت.سود انباشته پایان دوره آن به ۹۴میلیارد تومان رسید.

عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده «برکت»بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت گروه دارویی برکت صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری حسابرسی شده را منتشر نمود. بر اساس اطلاعات ارائه شده این شرکت برای هر سهم۱۶ ریال زیان محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد کاهش ۲۱ درصدی داشت.سود انباشته پایان دوره آن به ۹۴میلیارد تومان رسید.


برکت
انتهای خبر

0
0