بورس۲۴
1401/05/04
21:52
تعطیلی یکی از زیر مجوعه های وبرق به دلیل تعهد ارزی ۲۸ میلیون یورویی

به گزارش گدال نگر بورس ۲۴ ، شرکت صانع روی زنجان که از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین است ، تمامی خطوط تولیدی کارخانه خود را به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه و خاک مورد با هدف جلوگیری از زیان بیشتر تعطیل کرده و کارخانه شرکت در شرف تعطیلی کامل قرار گرفته است.

تعطیلی یکی از زیر مجوعه های وبرق به دلیل تعهد ارزی 28 میلیون یورویی

به گزارش گدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صانع روی زنجان که از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین است ، تمامی خطوط تولیدی کارخانه خود را به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه و خاک مورد با هدف جلوگیری از زیان بیشتر تعطیل کرده و کارخانه شرکت در شرف تعطیلی کامل قرار گرفته است.


درصد مالکیت وبرق در شرکت مذکور ۴۹٪ است .


وبرق
انتهای خبر

0
0