بتاسهم
1401/03/23
20:03
#توریل در 12ماهه به سود 988 ریالی رسیده است در سود تلفیقی در سود اصلی این عدد 582 ریال بوده است

#توریل در ۱۲ماهه به سود ۹۸۸ ریالی رسیده است در سود تلفیقی در سود اصلی این عدد ۵۸۲ ریال بوده است


انتهای خبر

0
0