بورس۲۴
1401/03/08
15:32
شفاف سازی «بکهنوج» در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج اعلام نمود تفاوت میان گزارش صورت سود و زیان حسابرسی شده و نشده ناشی از اعلام نظر موسسه حسابرسی در روزهای آخر مهلت انتشار اطلاعات مالی در خصوص لزوم شناسایی هزینه مالی ناشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات می باشد.

شفاف سازی «بکهنوج» در خصوص صورت های مالی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج اعلام نمود تفاوت میان گزارش صورت سود و زیان حسابرسی شده و نشده ناشی از اعلام نظر موسسه حسابرسی در روزهای آخر مهلت مجوز انتشار اطلاعات مالی در خصوص لزوم شناسایی هزینه مالی ناشی از جرایم دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات می باشد.

به
انتهای خبر

0
0