چارتیست بورس
1399/08/26
09:11
بازدهی گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن ✅ دوره شش ماهه ✅ بیشترین بازدهی مثبت مربوط به نماد #افرا با ۹۲٪ می‌باشد ✅ بیشترین بازدهی منفی مربو...

بازدهی گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن ✅دوره شش ماهه ✅بیشترین بازدهی مثبت مربوط به نماد #افرا با ۹۲٪ می‌باشد ✅بیشترین بازدهی منفی مربوط به نماد های #سپ با ۵۲٪ می باشد ✅انتهای خبر

0
0