همفکران
1399/08/27
17:48
#شفاف_سازی #پکویر 📌پیرو نامه انجمن صنفی صنعت تایر و به استناد مصوبه مورخ1399/08/10ستاد تنظیم بازار وزارت صمت نرخ فروش تمام تایرهای سواری از تاریخ...

#شفاف_سازی


#پکویر📌پیرو نامه انجمن صنفی صنعت تایر و به استناد مصوبه مورخ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ستاد تنظیم بازار وزارت صمت نرخ فروش تمام تایرهای سواری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به میزان ۵۰درصد نسبت به نرخ قبل افزایش می یابدانتهای خبر

0
0