تکسهم ۹۸
1399/10/08
08:22
#قثابت درحال ساخت ریزموج 5می باشدهرچه قیمت به سمت 7900تومان نزدیک شود خریدجذابترمیشود برای یک هدف چند صددرصدی حدضرر5200

#قثابت درحال ساخت ریزموج ۵می باشدهرچه قیمت به سمت ۷۹۰۰تومان نزدیک شود خریدجذابترمیشود برای یک هدف چند صددرصدی حدضرر۵۲۰۰انتهای خبر

0
0