کارگزاری آبان
1400/03/02
08:10
📊#دتولید اطلاعیه 1400/03/02 *داروسازي توليد دارو* آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه در ساعت 12:00 روز یکش...

📊#دتولید


اطلاعیه ۱۴۰۰/۰۳/۰۲


*داروسازی تولید دارو*


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده


جهت تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹


در شهر تهران به آدرس خیابان ۱۶ آذر - دانشگاه تهران - ساختمان جدید دانشکده داروسازی - سالن رازی
انتهای خبر

0
0