نبسا
1399/08/26
21:27
#خریخت خیلی ریخت! سهم از 1000 تومان به 430 تومان رسیده و محدوده 400 تومان حمایت مهمی دارد.

#خریخت خیلی ریخت!


سهم از ۱۰۰۰ تومان به ۴۳۰ تومان رسیده و محدوده ۴۰۰ تومان حمایت مهمی دارد.
انتهای خبر

0
0