بورس۲۴
1402/12/08
14:13
آیا از فروش «کحافظ» خبر دارید؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در مدت ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۲۱ تومان درآمد فروش شناسایی کرد. در بهمن ماه نیز فروش ۱۳۴ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کاشی و سرامیک حافظ در مدت ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۲۱ تومان درآمد فروش شناسایی کرد. در بهمن ماه نیز فروش ۱۳۴ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.لب
انتهای خبر

0
0