محسن حسنلو
1399/08/28
09:06
#برکت 💢 گروه دارویی برکت 💢 ورود نقدینگی در سهم مشهود می باشد و انتظار می رود در این محدود مورد حمایت قرار گیرد. @HasanluMohsen

#برکت💢 گروه دارویی برکت 💢ورود نقدینگی در سهم مشهود می باشد و انتظار می رود در این محدود مورد حمایت قرار گیرد.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0