نبسا
1399/08/26
21:15
#تبرک نصف شده و به باند حمایتی 2400-2500 تومان نزدیک شده است.

#تبرک


نصف شده و به باند حمایتی ۲۴۰۰-۲۵۰۰ تومان نزدیک شده است.
انتهای خبر

0
0