بتاسهم
1400/03/02
17:47
#پارتا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-002 مورخ 1400/01/21 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/06 افزایش...

#پارتا با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۲۰۲,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۲۰۲,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0