بتاسهم
1400/03/03
09:35
#ساوه در فروردین با فروش 600 میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت 1286 میلیارد ریال و 2 ماهه 1887 میلیارد ریال فروش داشت مدت مشابه قبل این عد...

#ساوه در فروردین با فروش ۶۰۰ میلیارد ریالی مواجه بوده است اردیبهشت ۱۲۸۶ میلیارد ریال و ۲ ماهه ۱۸۸۷ میلیارد ریال فروش داشت


مدت مشابه قبل این عدد ۹۲۹ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0