کدال۳۶۰
1400/03/03
11:05
#وتوصا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از مح...

#وتوصا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وتوصا با سرمایه ثبت شده ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر ۰٪ به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۳ ۱۱:۰۵:۱۸ (۷۴۹۲۱۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0