بتاسهم
1399/08/27
18:07
خبرمهم برای #وساپا گروه سرمايه گذاري کارکنان سايپا در 6 ماهه 3078 میلیارد ریال سود خالص داشته و مدت مشابه قبل این عدد 450 میلیارد ریال بوده است

خبرمهم برای #وساپا


گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در ۶ ماهه ۳۰۷۸ میلیارد ریال سود خالص داشته و مدت مشابه قبل این عدد ۴۵۰ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0