پارسیس تحلیل
1400/12/27
18:45
#قشیر 🟢 شرکت قند شیروان قوچان 🔹 سرمایه : 78میلیارد تومان 🔹سود فصلی هر سهم1400 : بهار (8 ریال) - تابستان (-395ریال)- پاییز (-107 ریال). 🔹سود فص...

#قشیر🟢 شرکت قند شیروان قوچان🔹 سرمایه : ۷۸میلیارد تومان🔹سود فصلی هر سهم۱۴۰۰ : بهار (۸ ریال) - تابستان (-۳۹۵ریال)- پاییز (-۱۰۷ ریال).


🔹سود فصلی هر سهم۱۳۹۹ : بهار (۳ ریال) - تابستان (۱۲ ریال ) - پاییز (۱۴۳ ریال ) - زمستان (-۱۹ ریال ).
❇️افزایش سرمایه شرکت از ابتدای ۱۳۹۹: ۴۵ میلیارد تومان (۱۳۶ درصد)📉اندیکاتورRSIا => ۳۰


📉 اندیکاتورMFIا => ۴۸


📉میانگین قیمت۵۰ روزه=> ۷۶۲۷ ریال


📉حجم روز به متوسط ماهانه=> ۳.۴ برابر
✔️بازدهی از ابتدای ۹۹: منفی ۵۰ ٪


✔️بازدهی از ابتدای ۱۴۰۰ : منفی ۴۹ ٪


✔️بازدهی از سقف تاریخی ۱۳۹۹ :منفی ۷۴ ٪


✔️بازدهی از کف ۱۴۰۰: منفی ۱۴ ٪


✔️بازدهی از سقف تابستان ۱۴۰۰: منفی ۴۸ ٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0