بتاسهم
1401/03/04
11:07
#زشگزا سال مالی را با فروش 232 میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت 293 میلیارد ریال بود . 2ماهه 526 میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه 391 میلیارد ...

#زشگزا سال مالی را با فروش ۲۳۲ میلیارد ریالی آغاز کرد و اردیبهشت ۲۹۳ میلیارد ریال بود . ۲ماهه ۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشت و مدت مشابه ۳۹۱ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0