کدال۳۶۰
1401/03/25
15:55
#شمواد #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعلیق تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی 1401-0...

#شمواد


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (تعلیق تمامی فعالیت های شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۱۵:۵۵:۲۲ (۸۹۷۳۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0