بورس پلنر
1400/11/18
21:00
#پدرخش واکنش مجدد قیمت به همپوشانی باند تحتانی چنگال اندروز 50 درصد و محدوده؛ 5678 ریال که (پیشتر نقش مقاومت را ایفا نموده) از حیث نموداری این سطح ...

#پدرخش


واکنش مجدد قیمت به همپوشانی باند تحتانی چنگال اندروز ۵۰ درصد و محدوده؛ ۵۶۷۸ ریال که (پیشتر نقش مقاومت را ایفا نموده) از حیث نموداری این سطح را به حمایت معتبری مبدل کرده است، لذا مادامیکه منطقه مذکور از قیمت پشتیبانی میکند میتواند با گذر از دو مقاومت: ۷۴۸۵ - ۸۳۱۵ ریال به سمت سقف قبلی در ۱۳۱۴۲ ریال گام بردارد.۱۴۰۰/۱۱/۱۸@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0