ایبنا
1401/02/30
19:00
📌کاهش قیمت نفت از سرگرفته شد 🔹قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به رشد اقتصادی ضعیفتر که انتظارات برای بهبود تقاضا در چین را تح...

📌 کاهش قیمت نفت از سرگرفته شد🔹قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر نگرانیها نسبت به رشد اقتصادی ضعیفتر که انتظارات برای بهبود تقاضا در چین را تحت الشعاع قرار داد، با کاهش روبرو شد.www.ibena.ir/news/۱۳۲۸۱۶/@ibennewsانتهای خبر

0
0