پارسیس تحلیل
1400/03/03
11:11
رفت و برگشت #ذوب آهن برگشت به قیمت بهمن ماه 1398 🔹 ذوب آهن در 16 بهمن ماه با بیش از 200 میلیون صف خرید رو قیمت 280 تومان 🔸 امروز هم ذوب آهن پس ...

رفت و برگشت#ذوب آهن برگشت به قیمت بهمن ماه ۱۳۹۸🔹 ذوب آهن در ۱۶ بهمن ماه با بیش از ۲۰۰ میلیون صف خرید رو قیمت ۲۸۰ تومان🔸 امروز هم ذوب آهن پس از ۱۵ ماه و روی قیمت ۲۸۰ تومان🔴 البته در این فاصله زمانی ذوب آهن تا قیمت ۱،۲۱۴ تومان صعود کرد و با سقوطی عجیب و افت منفی ۷۷٪ برگشت به قیمت ۱۵ ماه قبلکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0