بورس۲۴
1400/08/25
15:47
توضیحات تکمیلی «بایکا» در خصوص عملکرد میاندوره ای

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد و قراردادهای شرکت توضیحات تکمیلی ارائه نمود.

انتهای خبر

0
0