کدال۳۶۰
1400/03/02
12:09
#شپلی آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1400/03/13 ساعت...

#شپلی


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۲:۰۹:۴۶ (۷۴۹۵۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0