آواتحلیل
1400/09/07
20:52
#بررسی_گزارش_کدال #غکورش ✅ صنعت غذایی کورش در آبان 444 میلیارد تومان فروش داشت که حدود 14 درصد کمتر از ماه گذشته است. فروش شرکت در این ماه 21 درصد...

#بررسی_گزارش_کدال #غکورش✅ صنعت غذایی کورش در آبان ۴۴۴ میلیارد تومان فروش داشت که حدود ۱۴ درصد کمتر از ماه گذشته است. فروش شرکت در این ماه ۲۱ درصد نسبت به متوسط ماههای قبلی افت نشان می دهد.✅ کاهش در فروش کنجاله و دانه روغنی به رغم افزایش فروش روغن خوراکی باعث کاهش مقدار فروش کلی شده است. فروش روغن خوراکی شرکت در ماه آبان ۲۳۹۸۱ تن است که نسبت به ماه مهر ۶ درصد افزایش داشته است. نرخ این محصول در آبان ۷ درصد کمتر از مهرماه و ۲ درصد کمتر از متوسط ۷ ماهه گزارش شده است.✅ بطور کلی در ۸ ماه ابتدای سال مالی این شرکت ۴۳۶۸ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ درصد رشد نشان می دهد.📉 آخرین قیمت سهم برابر با ۴۷۸۱ تومان بوده و در یک ماه گذشته ۷ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0