بتاسهم
1399/08/26
21:19
#حخزر در 6 ماهه 893 و 3 ماهه 315 ریال محقق کرده بود سهمی که در 3 ماهه 399 میلیارد ریال سود عملیاتی و 340 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6 ماهه...

#حخزر در ۶ ماهه ۸۹۳ و ۳ ماهه ۳۱۵ ریال محقق کرده بود


سهمی که در ۳ ماهه ۳۹۹ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۳۴۰ میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۶ ماهه سود عملیاتی ۱۱۵۶ میلیارد ریال و سود خالص ۹۶۴ میلیارد ریال استانتهای خبر

0
0