کدال۳۶۰
1400/03/02
14:54
#کرمان #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از...

#کرمان


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ کرمان با سرمایه ثبت شده ۴۲,۶۲۰,۱۷۸ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۰ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با عدم تغییر ۰٪ به مبلغ ۰ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۲ ۱۴:۵۴:۵۶ (۷۴۹۷۱۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0