کدال۳۶۰
1401/02/31
10:59
#قتربت مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت قند تربت حيدريه - نماد: قتربت با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به ش...

#قتربت


مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهاممهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت قند تربت حیدریه - نماد: قتربتبا عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۷,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ ۲۴۸,۰۰۰ میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ و شماره حسابهای پیوست شده جهت واریز وجوه تعیین شده ست.۱۴۰۱-۰۲-۳۱ ۱۰:۵۹:۵۵ (۸۸۴۰۱۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0