بتاسهم
1400/03/03
23:54
#داسوه در فروردین امسال 182 میلیارد ریال و اردیبهشت 399 جمع فروش 2 ماهه 581 میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه قبل 326 میلیارد ریا لبوده است

#داسوه در فروردین امسال ۱۸۲ میلیارد ریال و اردیبهشت ۳۹۹ جمع فروش ۲ ماهه ۵۸۱ میلیارد ریال رسیده است .مدت مشابه قبل ۳۲۶ میلیارد ریا لبوده است


انتهای خبر

0
0