بورس۲۴
1401/12/23
11:17
«سفارود» در خصوص عملکرد توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانه فارسیت دورود در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی کرد.

«سفارود» در خصوص عملکرد توضیح داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانه فارسیت دورود در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی کرد.


سفا
2
انتهای خبر

0
0