نبسا
1399/08/26
21:19
#ثشرق با 63 درصد افت به محدوده حمایتی معتبر 500 تومان نزدیک شده است.

#ثشرق


با ۶۳ درصد افت به محدوده حمایتی معتبر ۵۰۰ تومان نزدیک شده است.
انتهای خبر

0
0