اتاق فکر بورسی
1400/10/14
00:00
#ونوین همانطور که در چارت نمایان است 365 مقاومت جدی سهم محسوب می شود اگر از آن گذر کند به سمت مقاومت بعدی در 430 حرکت خواهد کرد...

#ونوین


همانطور که در چارت نمایان است ۳۶۵ مقاومت جدی سهم محسوب می شود اگر از آن گذر کند به سمت مقاومت بعدی در ۴۳۰ حرکت خواهد کرد...انتهای خبر

0
0