بتاسهم
1400/03/04
14:04
#تلیسه در فروردین 236 میلیارد ریال و اردیبهشت 243 میلیارد ریال فروش داشته است و 2ماهه به 480 میلیاردریال رسیده است مدت مشابه این عدد 262 میلیارد ...

#تلیسه در فروردین ۲۳۶ میلیارد ریال و اردیبهشت ۲۴۳ میلیارد ریال فروش داشته است و ۲ماهه به ۴۸۰ میلیاردریال رسیده است


مدت مشابه این عدد ۲۶۲ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0