اماکو (مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر)
1399/08/25
08:55
#پترول تشکیل آرایش AB=CD Inv و ظهور واگرایی مثبت برگشت قیمتی را در کف کانال تسهیل می کند. http://www.emaco.pro

#پترول


تشکیل آرایش AB=CD Inv و ظهور واگرایی مثبت برگشت قیمتی را در کف کانال تسهیل می کند.


http://www.emaco.proانتهای خبر

0
0