ایران بورس
1401/01/24
08:13
#اپرداز (هفتگی) - حمایت ها و مقاومت های تصمیم گیری مشخص شده اند. قیمت فعلی: 1422

#اپرداز (هفتگی)


- حمایت ها و مقاومت های تصمیم گیری مشخص شده اند.


قیمت فعلی: ۱۴۲۲انتهای خبر

0
0