بتاسهم
1400/03/03
11:07
#وسبحان در اردیبهشت 60 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و شناسایی سود ۱,۶۲۴,۵۰۰ میلیون ریالی از پتروشمیران داشته است

#وسبحان در اردیبهشت ۶۰ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است و شناسایی سود ۱,۶۲۴,۵۰۰ میلیون ریالی از پتروشمیران داشته است


انتهای خبر

0
0