بورس۲۴
1402/05/10
17:29
توضیحات «پلوله» در خصوص اطلاعات مالی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولیدی گاز لوله در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی کرد.

توضیحات «پلوله» در خصوص اطلاعات مالی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولیدی گاز لوله در خصوص برخی موارد عملکرد شفاف سازی کرد.

س
ذد
انتهای خبر

0
0